Audiitorkontroll ja ülevaatus

Majandusaasta aruanne on justkui ettevõtte visiitkaart. Hilisemate üllatuste vältimiseks omab investorite, partnerite ja võlausaldate silmis tõelist kaalu vaid auditeeritud aruanne. Eestis on audiitorkontroll kohustustlik kõigile Aktsiaseltsidele. Samuti enamusele Sihtasutustele ning teatud tingimustel ka Osaühingutele.
 

Audit ja ülevaatus

Osutades ettevõtetele ka raamatupidamisteenuseid satume sageli kontrollitava rolli. Seetõttu mõistame, et auditi läbiviimine on pingeline ja töömahukas protsess mitte ainult meile, vaid ka ettevõtte juhatusele ja raamatupidajatele. Sageli on raamatupidajatel audiitori ees tõsine hirm. Audiitorkontrolli läbiviimisel võtame neid nüansse arvesse, üritades luua sõbraliku ja pingevaba õhkkonna. 

Auditi kohustus

1.Raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 2 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 30 inimest.

2. Raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 6 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 90 inimest.

Lisaks on raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest või mis vastab ülaltoodud punktides 1 või 2 sätestatud tingimustele.

Ülevaatuse kohustus

1.Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 1 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 15 inimest.

2. Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 3 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 45 inimest.

Samuti on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik sihtasutusele, milledele ei laiene auditi kohustus, kuid mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
1) müügitulu või tulu 15 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot.

Mitterahalise sissemakse hindamine

Kui omanikud soovivad paigutada ettevõttesse lisakapitali mitterahalise sissemakse näol, siis äriseadustiku kohaselt on selleks vajalik audiitori hinnang. Teostame ka mitterahalise sissemakse hindamist.