Inventuuri näidis

(12.06.2011)Asutus Kuupäev Kinnitan _________________ Põhivarade arvelevõtmise akt
Põhivara soetusmaksumus Algdokument Summa
Vara ostuhind

Transpordikulud

Paigalduskulud

Vara asukoha ettevalmistamisega ja installeerimisega seotud kulud
Põhivara soetusmaksumus kokku


Põhivara kasutuselevõtmise aeg ___________________________________
Vara olemasolu ning sihipärase ja heaperemeheliku
kasutamise eest vastutav isik _____________________________________

Inventarinumber _____________________________________________

Täpsustav registrikood _________________________________________

Komplekti tunnus __________________________________________

Põhivara kasulik eluiga _________________________________________

Kasutatav amortisatsioonimeetod __________________________________

Põhivara arvelevõtmine komponentidena
Komponendi nimetus Kasulik eluiga Komponendi maksumus


Kokku

Asutus Kuupäev

Sularaha inventeerimisnimestik
Viimane sissetuleku order nr. 23 Viimane väljamineku order nr. 67
Sularaha Inventeeritud tk Kokku summa
Nominaalväärtus 500 EUR 50 tk 25 000,00
Nominaalväärtus 10 EUR 1 tk 10,00
Kokku kupüürid **** 25 010,00
Kokku sendid **** 3,15
Kõik kokku **** 25 013,15
Kokku inventeeritud kaksümmend viis tuhat kolmteist krooni ja 15 senti.
Kokku raamatupidamise andmetel (konto ZZZ) .........................
Inventeerimiskomisjoni liikmed: Jüri Juurikas ............................................... (arvelduste raamatupidaja) (allkiri) Mari Murakas ............................................... (pearaamatupidaja) (allkiri) Inventuuri juures viibis: Tiiu Tasane ................................................ (materiaalselt vastutav isik) (allkiri)Asutus Kuupäev
Finantsinvesteeringute inventeerimisnimestik
Inventeerimise seis 31.12.2012.a.
Jrk.nr. Konto Nimetus Saldo Kinnituskiri Märkused
Saadetud Tagastatud
1. ZZZ AS TTT 10 000 aktsiat 31.12.2012.a. 10.01.2008.a. OK
Inventeerimiskomisjoni liikmed: Jüri Juurikas ............................................... (arvelduste raamatupidaja) (allkiri) Mari Murakas ............................................... (pearaamatupidaja) (allkiri)


NB ! Finantsinvesteeringute hindamine


Asutus Kuupäev
Nõuete inventeerimisnimestik

Inventeerimise seis 31.12.2012.a.
Jrk.nr. Konto Klient Saldo Kinnituskiri Märkused
Saadetud Tagastatud
1. ZZZ OÜ Uhhuu 2 333 31.12.2007.a. 10.01.2008.a. Erinevused selgitamisel
Inventeerimiskomisjoni liikmed: Jüri Juurikas ............................................... (arvelduste raamatupidaja) (allkiri) Mari Murakas ............................................... (pearaamatupidaja) (allkiri)

NB ! Nõuete hindamine


Asutus Kuupäev

Varude inventeerimisnimestik nr.1
Inventeerimise seis 30.11.2007.a.
Jrk.nr. Varu nimetus Inventeeritud tk Märkused
1 Mutrid CCCC 50 tk kasutuskõlbmatud
2 Poldid WWW 10 tk


Inventeerimiskomisjoni liikmed: Jüri Juurikas ............................................... (arvelduste raamatupidaja) (allkiri) Mari Murakas ............................................... (pearaamatupidaja) (allkiri) Inventuuri juures viibis: Teele Tuvike ................................................ (materiaalselt vastutav isik) (allkiri)Asutus Kuupäev

Varude inventeerimise lõppakt Kinnitan ...................

Varu nimetus Kogus tk Summa Märkused
Tegelik Rp. andmed Tegelik Rp. andmed
Mutrid CCCC 50 tk 50 tk 1 000,00 1 000,00 Kasutuskõlbmatud, kanda maha 1 000,00, vt.lugemisleht nr.1
Poldid WWW 10 tk 8 tk 800,00 640,00 Nõuda süüdlaselt sisse 100,00, kanda maha 60,00, vt.lugemisleht nr.1 ning seletuskiri

Kokku lõppakti järgi: Hinnata varusid alla summas 1 060,00 krooni Kajastada nõudena materiaalse isiku vastu 100,00 krooni
Lõppakti koostas: Mari Mesikas ................................... (varude raamatupidaja)


Asutus Kuupäev

Põhivarade inventeerimisnimestik nr.1
Nimetus Inv. nr. Kogus Maksu-mus Järelejäänud am.periood Tege-lik seis Märku-sed
Seade XX 33 1 50 000 3.a. 1 Järele-jäänud eluiga 2.a.
Seade CC 35 1 55 000 3.a. 1 Kasutus-kõlbmatu, hinnata alla
Kokku 2 105 000 ***** 2

Inventeerimiskomisjoni liikmed: Sven Siisike ............................................... (põhivarade raamatupidaja) (allkiri) Mari Maasikas ............................................... (osakonna juhataja) (allkiri)
Inventuuri juures viibis: Teele Tuvike ................................................ (materiaalselt vastutav isik) (allkiri)Asutus Kuupäev
Põhivarade inventeerimise lõppakt Kinnitan: ...................
Amortisatsiooniperioodi muutused
Nimetus Inv. nr. Eelmine hinnang Uus hinnang Märkused
Seade XX 33 3.a. 2.a. Vt. Lugemisleht nr.1
Kokku amortisatsiooniperioodi muutused ühel põhivaraobjektil.
Allahindlused
Nimetus Inv. nr. Maksumus enne allahindlust Maksumus pärast allahindlust Märkused
Seade CC 35 55 000 0 Vt. lugemisleht nr.1
Kokku allahindlused summas 55 000 krooni

Põhivarade inventeerimise lõppakti koostas: Sven Siisike .................................... (põhivarade raamatupidaja)
Asutus Kuupäev

Lõpetamata ehitiste inventeerimisnimestik nr.1
Nimetus Tehtud kulutused kokku (analüütika vt.lisas) Tööde algusaeg Märkused
Koolimaja 1 500 000 2007.a. Söökla osa võetud kasutusele 01.09.2007.a.
Garaazh 55 000 2005.a. Projekt aegunud, kanda kuludesse, tellitud uus projektInventeerimiskomisjoni liikmed: Sven Siisike ............................................... (põhivarade raamatupidaja) (allkiri) Mari Maasikas ............................................... (osakonna juhataja) (allkiri) Inventuuri juures viibis: Teele Tuvike ................................................ (materiaalselt vastutav isik) (allkiri)


Asutus Kuupäev Kinnitan:

Lõpetamata ehitiste inventeerimise lõppakt
Võtta arvele järgmised põhivaraobjektid
Nimetus Tehtud kulutused kokku (analüütika vt.lisas) Märkused
Koolimaja söökla 400 000 Vt.inventeerimisnimestik nr.1 Põhivarade arvelevõtmise akt nr.45

Kanda kuludesse järgmised põhivaraobjektid
Nimetus Tehtud kulutused kokku (analüütika vt.lisas) Märkused
Garaazh 55 000 Vt.inventeerimisnimestik nr.1


Sven Siisike ............................................... (põhivarade raamatupidaja) (allkiri)